ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


1. Toepasselijkheid:
Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon zijn deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle verkopen, leveringen en te verlenen diensten door H&S Service bvba.

2. Totstandkoming van de overeenkomst:
Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten H&S Service slechts indien het deze schriftelijk heeft bevestigd. Al de offertes van H&S Service worden vrijblijvend en zonder enige verbintenis gedaan tenzij door haar zelf uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Tevens zijn de prijsoffertes gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement , kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

3. Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij  anders werd bedongen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

Het niet betalen van een factuur geeft aan H&S Service het recht de lopende verkoops- en/of aannemingsovereenkomst te verbreken lastens de koperopdrachtgever waar deze laatste een forfaitaire schadevergoeding aan H&S Service  verschuldigd zal zijn, gelijk aan 30 % van het saldo van de koopprijs of aannemingssom. Bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke vervallen som, worden ook alle andere nog niet vervallen bedragen eisbaar. De koperopdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten in geval van klacht.

Wanneer op aanvraag van de koperopdrachtgever een verzending of werk dient uitgesteld te worden ten overstaan van de overeengekomen termijn, heeft H&S Service het recht deze goederen en/of werken reeds aan te rekenen.

Bij niet betaling der facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de koperopdrachtgever een intrest verschuldigd op het nog openstaande bedrag ten belope van 1 % per maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op de hoofdsom van de factuur een forfaitaire schade van 10 % berekend worden, met een minimum van 150 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

4. Annulatie
Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding  van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling. Reeds uitgevoerde werken en ter beschikking zijnde  goederen, zullen volledig worden aangerekend.

5. Leveringstermijn
Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend voor H&S Service en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd indien de koper nalaat de nodige inlichtingen over te maken en in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van H&S Service zoals bijv. gevallen van overmacht, stakingen , moeilijkheden bij de bevoorrading in grondstoffen, vertraging bij het transport, enz.  In geval van laatsten behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd indien de koper de betalingscondities niet naleeft. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot, leidt zonder verder bericht tot een evenredige verlenging der leveringstermijnen. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering geschiedt volledig op kosten en risico van de koper.

6. Levering, inontvangstname, verzending
Elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper. H&S Service is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging der geleverde goederen. De bewaking ervan dient waargenomen te worden door de koper.

Alle opmerkingen betreffende de leveringen en uitgevoerde werken, dienen op straffe van non-ontvankelijkheid uiterlijk binnen de 5 dagen na levering en uitvoering via aangetekend schrijven te worden meegedeeld. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang zij niet volledig betaald zijn. Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van de contractsluiting. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

7. Toepasselijke wet – rechtsbevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn hoofdzetel of woonplaats heeft.